Lubelskie – świetne na weekend

Do lasu – Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie

Roztocze, kompleks Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich – jest obszarem o walorach wypoczynkowych. Podstawowym czynnikiem atrakcyjności obszaru są walory krajoznawcze Parku Narodowego i Parków Krajoznawczych, które predestynują ten obszar dla rozwoju form turystyki przyjaznych środowisku – eko-agroturystyki, turystyki krajoznawczej, kwalifikowanej. Istnieją tu sprzyjające warunki klimatyczne dla rozwoju turystyki leczniczej i zimowej, sprzyjające warunki hipsometryczne dla uprawiania sportów zimowych. Równorzędne znaczenie mają walory kulturowe: obiekty zabytkowe, imprezy kulturalne, turystyczne szlaki dziedzictwa kulturowego: szlak pamiątek kultury żydowskiej, cerkiewny, Ordynacji Zamojskiej, kultury wsi i miasteczek, partyzancki i walk partyzanckich, ośrodki sztuki ludowej. Na Roztoczu rozwijają się również inne formy wypoczynku w tym; wypoczynek pobytowy (urlopowy), zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży (Krasnobród, Susiec, Majdan Sopocki, Zwierzyniec, Józefów, Janów Lubelski), a także turystyka krajoznawczo-przyrodnicza, oraz edukacja ekologiczna, formy aktywnego wypoczynku (sporty wodne, rowerowe, piesze, konne, narciarstwo zjazdowe, śladowe). Inną, uzupełniającą formą jest wypoczynek świąteczno-weekendowy (Zwierzyniec, Krasnobród, Susiec, Józefów, Janów Lubelski), jednodniowe pobyty rekreacyjne (kąpieliska), ruch całoroczny, związany z pobytem w sanatorium w Krasnobrodzie oraz całoroczny biznesowy związany z uczestnictwem w konferencjach, seminariach (Krasnobród, Janów Lubelski, Józefów). Miejscowości o znaczeniu międzynarodowym i krajowym do których należy Zamość i ponadregionalnym dla obsługi ruchu turystycznego: Krasnobród, Susiec, Zwierzyniec, Józefów, Janów Lubelski.

Roztocze - rzeka Tanew
Roztocze – rzeka Tanew

Lubelskie nad Wisłą

Rejon Środkowej Wisły obejmuje: Małopolską Dolinę Wisły, Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, Kraśnicki i Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, Kazimierski Park Krajobrazowy z Kazimierzem Dolnym, Puławami i Nałęczowem, obszar ten jest zróżnicowany pod względem przyrodniczym (obszary prawnie chronione, w tym liczne rezerwaty przyrody, ostoje siedliskowe i ptasie sieci Natura 2000, paneuropejski korytarz ekologiczny) i krajobrazowym (urozmaicony krajobraz: rozległej doliny rzecznej, stromych krawędzi dolin rzecznych unikatowa sieć wąwozów); bardzo ciekawy pod względem kulturowym (z wieloma zabytkami architektury: zespoły i budowle sakralne, zespoły rezydencjonalne, zabytki przemysłu i techniki, turystyczne szlaki dziedzictwa kulturowego: szlak architektury sakralnej, szlak nadwiślański, pamiątek kultury żydowskiej, wielkich pisarzy, muzea, ośrodki sztuki ludowej. Część ruchu generowana jest przez odbywające się imprezy kulturalne o znaczeniu międzynarodowym). Istnieją sprzyjające warunki klimatyczne dla rozwoju turystyki leczniczej i wypoczynkowej w okresie letnim, a także sprzyjające warunki hipsometryczne dla uprawiania sportów zimowych (znaczne różnice wysokości, znaczne nachylenia stoków). Ponadto rozwija się głównie turystyka krajoznawczo-specjalistyczna i przyrodnicza oraz wypoczynek weekendowy. Uzupełniającą formą jest wypoczynek świąteczno-weekendowy dla mieszkańców Lublina, Dęblina, Puław a także Warszawy. Dominującą formą wypoczynku całorocznego jest turystyka uzdrowiskowa i relaksowa (odnowa biologiczna w SPA w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym) oraz udział w konferencjach (Nałęczów, Kazimierz). Ośrodkami o znaczeniu międzynarodowym i pierwszorzędnym w kraju dla obsługi ruchu turystycznego są Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy. Turyści korzystać mogą z innych różnorodnych form zagospodarowania turystycznego, należą do nich zarówno turystyka krajoznawcza (poznawcza) jak i wypoczynkowa (w tym eko-agroturystyka, rekreacja nadwodna), a także niektóre z form turystyki kwalifikowanej, w tym zwłaszcza wędkarskiej i przyrodniczej (np. obserwowanie ptaków), która równocześnie spełnia funkcje edukacyjne oraz form aktywnego wypoczynku (sporty wodne, rowerowe, piesze, konne).

Kazimierz Dolny

Lasy, bagna i jeziora Polesia

„Polesie Zachodnie” – pokrywające się z Rezerwatem Biosfery. W którego skład wchodzą: Poleski Park Narodowy, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i Lasy Parczewskie. Jest obszarem o walorach wypoczynkowych na skalę kraju. Podstawowym czynnikiem atrakcyjności obszaru są bardzo wysokie walory przyrodnicze (Poleski PN i liczne rezerwaty przyrody, ostoja siedliskowa sieci Natura 2000) oraz występowanie wielu różnorodnych jezior. Znaczenie równorzędne mają również walory kulturowe – wielokulturowość pogranicza, zabytki architektury, miejsca pielgrzymkowe, turystyczne szlaki dziedzictwa kulturowego w tym: szlak przenikania kultur, kultury wsi i miasteczek, historyczny, pamiątek kultury żydowskiej, cerkiewny, muzea, ośrodki sztuki ludowej. Dominuje wypoczynek pobytowy (urlopowy), w tym zorganizowane pobyty dzieci i młodzieży (w Okunince). Wypoczynek indywidualny realizowany w bazie prywatnej, zabudowie letniskowej, gospodarstwach agroturystycznych. Dodatkowo rozwija się głównie turystyka krajoznawczo-przyrodnicza (ekoturystyka).

Znaczenie ma również turystyka pobytowa, kwalifikowana, specjalistyczna. Obszar posiada doskonałe warunki do rozwoju turystyki wiejskiej tj. agroturystyki, duże znaczenie ma turystyka krajoznawczo-przyrodnicza (ekoturystyka). Uzupełniającą formą jest wypoczynek świąteczno-weekendowy dla mieszkańców Włodawy i Chełma, jednodniowe pobyty rekreacyjne (kąpieliska), ruch biznesowy o drugorzędnym znaczeniu w Okunince nad jeziorem Białym. Okuninka jest miejscowością wypoczynkową, o znaczeniu regionalnym dla obsługi ruchu turystycznego, nieopodal leżąca Jabłeczna jest miejscowością o znaczeniu ponadregionalnym dla obsługi ruchu pielgrzymkowego. Na tym obszarze istnieje możliwość rozwoju turystyki specjalistycznej (przyrodniczej), kwalifikowanej – aktywnej (rowerowej, konnej, pieszej), turystyki wodnej (w tym żeglarstwa), możliwość uprawiania sportów płetwonurkowych oraz turystyki podwodnej.

Las - lubelskie
Lubelskie lasy

Parki krajobrazowe nad Wieprzem

Obszar Doliny Wieprza – obejmuje parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu w jego strefie. Podstawowym czynnikiem atrakcyjności są walory przyrodnicze (rezerwaty przyrody, ostoja siedliskowa i ptasia sieci Natura 2000). Rejon związany jest przede wszystkim z możliwością korzystania z turystyki wodnej na bazie walorów przyrodniczych, krajoznawczych Wieprza i przyległych obszarów (w mniejszym stopniu kulturowych). Sprzyjające warunki klimatyczne dla rozwoju turystyki w okresie zimowym (długi okres zalegania pokrywy śnieżnej, długi okres utrzymywania się pokrywy lodowej) przedłużają sezon turystyczny w regionie. Obszar posiada doskonałe warunki do rozwoju turystyki wiejskiej tj. agroturystyki i ekoturystyki. Znaczenie ma również turystyka pobytowa, krajoznawcza i kwalifikowana. Turyści mogą korzystać również niektórych form turystyki kwalifikowanej, w tym zwłaszcza wędkarskiej i przyrodniczej oraz form aktywnego wypoczynku (sporty wodne, rowerowe, piesze, konne).

Przełom Bugu

Rejon Doliny Bugu – obejmuje obszar nadgraniczny wraz z przyległymi parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu. Podstawowym czynnikiem atrakcyjności obszaru są wysokie walory krajobrazowe Podlaskiego Przełomu Bugu, sprzyjające warunki klimatyczne dla rozwoju turystyki wypoczynkowej w okresie letnim, dla rozwoju turystyki w okresie zimowym, unikatowe atrakcje przyrodnicze (liczne rezerwaty przyrody, ostoja siedliskowa sieci Natura 2000), walory kulturowe (wielobarwne środowisko kulturowe – tradycyjna kultura ludowa, wielokulturowość pogranicza, zabytki architektury, sanktuaria katolickie i prawosławne, Zespół fortów Twierdzy Brzeskiej, imprezy kulturalne o znaczeniu transgranicznym: międzynarodowa aukcja koni arabskich w Stadninie Koni w Wygodzie k/Janowa Podlaskiego, muzea i miejsca martyrologii oraz miejsca pielgrzymkowe, turystyczne szlaki dziedzictwa kulturowego: szlak przenikania kultur oraz cerkiewny). Rozwój turystyki krajoznawczo-przyrodniczej, pobytowej, kwalifikowanej, specjalistycznej oraz wielokulturowej poza tym obszar posiada doskonałe warunki do rozwoju turystyki wiejskiej tj. agroturystyki, turystyki krajoznawczo-przyrodniczej (ekoturystyki) i ruchu tranzytowego (Terespol, Dorohusk, Zosin, Hrebenne) i przygranicznego. Znaczenie równorzędne ma turystyka kwalifikowana i kulturowa. Uzupełniająca formą jest turystyka pobytowa – urlopowa. W Rejonie Dolnego Bugu znajdują miejscowości wyróżniające się na tym obszarze i należą do nich: Janów Podlaski, Włodawa, Kodeń oraz Jabłeczna. Mieszkańcom miast nadgranicznych proponowany jest wypoczynek sobotnio-niedzielny oraz turystyka przyrodnicza, specjalistyczna (wędkarstwo), turystyka kwalifikowana aktywna: rowerowa, konna, piesza, wodna. Rejon predestynowany jest dla wypoczynku indywidualnego i agroturystyki. Wypoczynek pobytowy (urlopowy) i weekendowy skumulowany jest w rejonach zbiorników wodnych.

Artykuł pochodzi z portalu: http://www.turystyka-pojezierze.pl/

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 1

Scroll to Top