Lubelskie - przestrzeń ekopozytywna

Lubelskie – przestrzeń ekopozytywna

Województwo lubelskie leży w środkowo-wschodniej części Polski. Graniczy z województwami: podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Lubelszczyzna sąsiaduje z Białorusią i Ukrainą. Zachodnią granicę stanowi Wisła, wschodnią zaś rzeka Bug. Lubelszczyzna należy do trzech głównych pasów krajobrazowych Polski, które mają tu wyraźne, naturalne granice. Środkową część zajmują krainy wchodzące w skład Dowiedz się więcej…

Jezioro Piaseczno

Jezioro Piaseczno przyciąga coraz więcej turystów

Jezioro Piaseczno należy do najgłębszych i najczystszych akwenów Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. W wodach, które mają pierwszą klasę czystości, żyje wiele rodzajów roślin i zwierząt. Występują tam nawet rzadkie gatunki fauny oraz flory. Jezioro Piaseczno to również prężnie rozwijający się ośrodek wypoczynkowy, gdzie panują doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Lubelskie jeziora Dowiedz się więcej…

Polesie lubelskie – zwyczaje ludowe

Wieś Poleska to skarbnica wiedzy o dawnych zwyczajach i obrzędach. Wielkanoc W tradycji okres wielkanocny rozpoczyna Niedziela Palmowa. W obchodach tego dnia najważniejsze były święcenie palm i procesje z palmami. Palmom przypisywano magiczną moc, którą jeszcze wzmacniało święcenie. Miały chronić ludzi, domy i zwierzęta przed wszelkim złem, czarami, chorobą, ogniem. Dowiedz się więcej…

Kozłowiecki Park Krajobrazowy

Kozłowiecki Park Krajobrazowy utworzono w celu ochrony Lasów Kozłowieckich – największego kompleksu leśnego w okolicach Lublina w pobliżu Kozłówki – wraz ze śródleśnymi łąkami, bagnami, stawami i enklawami rolniczo-osadniczymi. Obszar Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego obejmuje swoim zasięgiem kompleks leśny Lasy Kozłowieckie oraz towarzyszące mu śródleśne łąki, bagna i stawy. Otoczony jest Dowiedz się więcej…

Sobiborski Park Krajobrazowy

Sobiborski Park Krajobrazowy powołano dla ochrony lasów z torfowiskami i śródleśnymi jeziorami położonymi we wschodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Najcenniejsze fragmenty chronione są w postaci aż sześciu rezerwatów przyrody. Ukształtowanie powierzchni Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego ma wybitnie równinny charakter. Decydujący wpływ na obecne ukształtowanie powierzchni miało zlodowacenie środkowopolskie. Pozostawiło ono po sobie specyficzne Dowiedz się więcej…

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy obejmuje swoim zasięgiem partię najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego, przekraczających wysokość 350 m n.p.m. oraz fragment doliny górnego Wieprza. Na północnym zachodzie Park graniczy z otuliną Roztoczańskiego Parku Narodowego, na południu zaś otulina Parku styka się z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Największą rzeką, dość ubogiego w wody, Parku Dowiedz się więcej…

Krzczonowski Park Krajobrazowy

Krzczonowski Park Krajobrazowy utworzono dla ochrony charakterystycznego krajobrazu centralnej części Wyżyny Lubelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej rzeźby lessowej Wyniosłości Giełczewskiej. Krzczonowski Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 r. Szczególnym celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem bogatej rzeźby lessowej oraz cennych Dowiedz się więcej…